REgulamin sklepu internetowego

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
SANO GLUTEN FREE

§1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin dotyczy sklepu internetowego SANO GLUTEN FREE, którego adresem internetowym jest www.sanoglutenfree.pl.
2. Sklep prowadzony jest przez:

Edward Knapek
FIRMA DEK
Ul. Brzeziny 11
34-324 Lipowa
NIP 553 173 68  60
REGON 070801850

3. Siedziba sklepu znajduje się pod adresem:

SANO GLUTEN FREE
Ul. Brzeziny 7
34-324 Lipowa
Nr. Tel 797 927 797
e-mail: biuro@sanoglutenfree.pl
nr konta bankowego:  13 1240 4881 1111 0010 8758 9282

4. Regulamin stanowi przedmiot umowy sprzedaży zawieranej między Klientem a Sprzedawcą, tj. Właścicielem sklepu internetowego.
5. Złożenie zamówienia na stronie www.sanoglutenfree.pl jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Klienta znajomości regulaminu i jego akceptacją.
6. Sklep internetowy SANO GLUTEN FREE prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową.
7. Wszelkie informacje zawarte na stronie internetowej w chwili dokonania zakupów są wiążące.

§2
Zamówienia

1. Klient może składać zamówienie drogą mailową, telefonicznie lub przez formularz zawarty na stronie internetowej.
2. Wszelkie dane potrzebne do złożenia zamówienia znajdują się na stronie internetowej  w zakładce kontakt.
3. Zamówienia składane poprzez formularz na stronie internetowej i drogą mailową są przyjmowane przez cały rok, 24 h na dobę.
4. Zamówienia składane drogą telefoniczna są przyjmowane w godzinach pracy sklepu. Godziny pracy sklepu podane są na stronie internetowej w zakładce kontakt.
5. Zamówienia realizowane są w godzinach pracy sklepu internetowego. Godziny pracy sklepu podane są na stronie internetowej w zakładce kontakt.
6. W przypadku podania przez Klienta danych niekompletnych lub w przypadku złożenia nieczytelnego dla Sprzedawcy zamówienia, Sprzedawca ma prawo skontaktować się z Klientem. W przypadku utrudnionego kontaktu z Klientem, Sprzedawca ma prawo anulować zamówienie po upływie 24h od momentu nie udanej próby kontaktu. O anulacji zamówienia Klient zostanie poinformowany drogą mailową.
7. W przypadku podania przez Klienta danych niekompletnych lub w przypadku złożenia nieczytelnego dla Sprzedawcy zamówienia czas realizacji zamówienia ulega wydłużeniu.
8. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z Klientem w momencie, gdy Klient otrzyma e-maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia, wysłanego na adres mailowy, podany przez Klienta przy składaniu zamówienia.
9. W przypadku Klienta Indywidualnego realizacja zamówienia następuje w chwili zaksięgowania zapłaty za zamówienie na koncie bankowym sklepu internetowego:

FIRMA DEK
ul. Brzeziny 7
34-324 Lipowa
Bank PEKAO S.A.
Numer konta:
13 1240 4881 1111 0010 8758 9282

Realizacja zamówienia trwa do 4 dni roboczych.
10. W przypadku Klienta będącego osoba prawną realizacja zamówienia następuje po spełnieniu warunków płatności o których mowa w §3.

§3
Płatności

1. Podczas składania zamówienia Klient Indywidualny ma prawo wyboru formy płatności:
a)      przelew tradycyjny na dane podane w §1 pkt3,
b)      płatność przy odbiorze.

§4
Wysyłka towaru

1. Towar do Klienta Indywidualnego wysyłany jest za pośrednictwem:
a)      firmy kurierskiej- DHL, koszty dostawy to:
przy zmówieniu do 30 kg
– przedpłata-15,36 zł,
-pobranie- 18,44 zł
2. Wybór formy dostawy przez Klienta następuje na etapie składania zamówienia.
3. Klient Indywidualny jest obciążony kosztami dostawy zgodnie z danymi podanymi w zakładce koszty dostawy. W przypadku zamówień powyżej 200zł koszty wysyłki są darmowe.
4. Warunki wysyłki towaru dla Klienta będącego osobą prawną zostają ustalone w ofercie sprzedaży.

§5
Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru lub innych wad towaru Klient ma prawo złożyć reklamację drogą mailową lub telefonicznie.
2. Reklamacji nie podlega towar, który przekroczył termin przydatności po terminie otrzymania przesyłki przez Klienta.
3. Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić nie później niż przed upływem terminu jego przydatności do spożycia.
4. W przypadku wystąpienia niezgodności w produkcie paczkowanym reklamację należy złożyć w ciągu 3 dni od dnia otwarcia opakowania (DzU z 2003 r. nr 31, poz. 258).
5. Klient powinien odesłać towar na adres :

SANO GLUTEN FREE
Ul. Brzeziny 7
34-324 Lipowa

6. Do towaru reklamowanego należy dołączyć dowód zawarcia transakcji, np. paragon, fakturę, wyciąg z konta, potwierdzenie płatności kartą.
7. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.
8. W przypadku uwzględnienia reklamacji towar uszkodzony zostanie wymieniony na wolny od wad, pełnowartościowy, a jeżeli będzie to niemożliwe (wyczerpanie zapasów), sklep zwróci Klientowi równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inny produkt, o podobnych cechach użytkowych, zgodnie z żądaniami Klienta.
9. Sklep pokrywa wszelkie koszty dostawy związane z reklamacją.
10. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji.

§6
Prawo odstąpienia od umowy

1. W okresie 14 dni od otrzymania zamówionego towaru, Klient ma prawo do jego zwrotu bez podania przyczyny w ramach odstąpienia od umowy, według zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość (art. 9 ust. 1 i 2 dyrektywy 2011/83), składając Sprzedawcy oświadczenie o swojej decyzji odstąpienia od umowy.
2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku, gdy przedmiotem umowy sprzedaży jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w sytuacji, gdy przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub ma krótki termin przydatności.
4. W przypadku spełnienia przez Klienta warunków odstąpienia od umowy zawartych w pkt 1 i 2, Klient ma obowiązek wysłanie otrzymanego towaru na adres:

SANO GLUTEN FREE
Ul. Brzeziny 7
34-324 Lipowa

5. Sklep gwarantuje zwrot wartości produktu, niezwłocznie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania od Klienta oświadczenia odstąpienia od umowy.
6. Klient ponosi koszt wysyłki zwracanego towaru.

§7
Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
2. Klient może wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo – promocyjnych, w formie newslettera.
3. Dane osobowe podane przez Klienta, są podane dobrowolnie.
4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
5. Klient chcąc usunąć lub zmienić swoje dane powinien skontaktować się ze sklepem drogą mailową, telefoniczną lub listownie. Wszystkie dane do kontaktu ze sklepem są zawarte na stronie internetowej sklepu w zakładce kontakt.

6.  Administratorem  danych Klienta jest Firma DEK ul. Brzeziny 7 NIP 5531736860.

7. Dane Klienta są wykorzystywane tylko i wyłącznie na potrzebny realizacji zamówień w sklepie internetowym www.sanoglutenfree.pl

§9
Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.
3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.
4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres email wskazany w zamówieniu.
5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji.

Wszelkie informacje zawarte na stronie internetowej www.sanoglutenfree.pl nie mogą zostać publikowane bez pisemnej zgody Sklepu.

 
 

REGULAMIN KONKURSU

 1. Niniejszy regulamin określa warunki na jakich odbywają się promocja organizowane  na profilu Sano Gluten Free na portalach społecznościowych Facebook i/lub Instagram zwane dalej „Konkursami”. Dokładne zasady konkursu są napisane na plakacie reklamowym. Konkurs odbywa się na profilu Sano Gluten Free na portalu społecznościowym Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/sanoglutenfree/?ref=bookmarks i/lub na portalu społecznościowym Instagram pod adresem: https://www.instagram.com/sanoglutenfree/
 2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook lub Instagram.
 3. Organizator oświadcza, że Konkursy nie są grami losowymi, loteriami fantowymi, zakładami wzajemnymi, loteriami promocyjnymi, grami, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. O grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540 z późn. zm.).
 4. Organizatorem Konkursu jest Firma DEK ul. Brzeziny 7 34-324 Lipowa.
 5. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które wyślą bądź zamieszczą w wyznaczonym miejscu post, zdjęcie, komentarz lub inne formy zgłoszeń udziału w Konkursie o charakterystyce spełniającej wymogi Konkursu i zawartej w poście/plakacie konkursowym.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu.
 3. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.

ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

 1. Aby przystąpić do Konkursu należy: zapoznać się z Regulaminem Konkursu oraz przygotować w wyznaczonym terminie pracę konkursową zgodną z podaną tematyką konkursową.
 2. Zgłoszona do Konkursu praca nie może zawierać linków, zwrotów, obrazów uznanych za niecenzuralne lub w jakikolwiek sposób godzące w uczucia innych. Teksty lub zdjęcia zawierające ww. zostaną usunięte z Konkursu.
 3. Zgłaszając się do Konkursu, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszona przez niego praca konkursowa jest jego autorstwa oraz, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do tego tekstu, w tym prawo do wysyłania go na Konkurs.
 4. Organizator zastrzega, że wszelkie formy nieuczciwej rywalizacji (m.in. spamowanie na stronach serwisu Facebook i/lub Instagram oraz innych serwisów internetowych), mające na celu mataczenie w Konkursie, są zabronione. Tym samym, w uzasadnionych przypadkach, gdy któryś z Uczestników dopuści się takich praktyk, Organizator ma prawo usunąć jego zgłoszenie z Konkursu.

 

NAGRODY

 1. Nagrody w konkursie są szczegółowo opisane w danym poście konkursowym.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na zamieszczenie niektórych danych wymienionych w § 8 (w szczególności imienia i nazwiska) we wszystkich materiałach, niezależnie od formy ich wyrażenia, mających za przedmiot propagowanie Konkursu oraz relacje z jego przebiegu na czas określony przez Organizatora Konkursu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Sano Gluten Free na portalach społecznościowych Facebook i/lub Instagram pod adresami wymienionymi w pkt. 1.1. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.
 3. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem zgłoszeń konkursowych przez uczestników Konkursu.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia dodawania zgłoszeń konkursowych, rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz publikacji wyników Konkursu.
 6. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą go wykluczyć na każdym etapie Konkursu.
 7. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
 8. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.

 

 

Darmowa dostawa powyżej 700zł

Standardowa wysyłka 2-4 DNI

Płatność przelewem lub przy odbiorze