POLITYKA PRYWATNOŚCI / RODO

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z serwisu internetowego https://sanoglutenfree.pl (zwanego dalej „Serwisem”).

Administratorem danych osobowych ( zwany dalej „Administratorem”), przetwarzanych w Serwisie jest:

SANOGLUTENFREE Sp. z. o. o.

ul. Brzeziny 7, 34-324 Lipowa

NIP: 5532584122

REGON: 525183793

Dane kontaktowe:

Nr. Tel 797 927 797

e-mail: biuro@sanoglutenfree.pl

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych Administrator opracował wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Poddane kontroli jest ich wykonywanie oraz stale sprawdzana jest ich zgodność z odpowiednimi, aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi – rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1),przepisami krajowymi, m.in: ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktami wykonawczymi i innymi aktami prawa wspólnotowego.

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie jasnej zgody wyrażonej przez Użytkownika oraz zgodnie z przepisami prawa, które upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych. Serwis zbiera informacje o użytkownikach i ich działaniach w następujący sposób:

·        Poprzez informacje przekazywane przez użytkowników za pomocą komunikacji elektronicznej związanej z realizacją zamówień.

·        Poprzez informacje reklamacyjne przekazywane przez użytkowników, którzy składają reklamację za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

·        Poprzez gromadzenie plików „cookies” (szczegółowe informacje znajdują się w polityce plików „cookies”).

Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

·        Administrator informuje użytkownika o przetwarzaniu jego danych, przy pozyskiwaniu danych od użytkownika oraz o planowanej zmianie celu przetwarzania danych.

·        W celu realizacji zamówień gromadzone są dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, dane adresowe i dane dotyczące płatności, a także numer telefonu i adres e-mail Użytkownika.

·        Dane podawane przez Użytkownika w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego, obsługi zgłoszeń reklamacyjnych czy korzystania z funkcji newslettera.

·        Dane osobowe podane przez Użytkownika mogą być przetwarzane dla celów marketingowych na mocy odrębnej zgody.

·        Dane osobowe Użytkowników są przekazywane osobom trzecim jedynie wówczas, gdy jest to dozwolone przepisami, łącznie z celami związanymi z realizacją zamówienia bądź rozliczenia, a dla celów marketingowych są przekazywane na mocy wyraźnej, uprzedniej i osobnej zgody użytkownika.

·        Administrator nie może uzależnić realizacji zamówienia od wyrażenia zgody przez Użytkownika na przetwarzanie danych dla celów marketingowych.

·        Dane mogą być przekazywane podmiotom usługowym współpracującym z SANOGLUTENFREE Sp. z. o. o. w zakresie określonym przez Politykę Prywatności serwisu internetowego https://sanoglutenfree.pl

·        Dane osobowe użytkowników mogą być przekazywane współpracującym w celach:

·         Marketingowych. Usługi hostingowe. Oraz innym podmiotom świadczącym usługi podatkowe (biura rachunkowe), informatyczne i kurierskie. W przyszłości inne podmioty, które zastąpią obecnych usługodawców będą przetwarzać dane osobowe udostępnione administratorowi w określonym zakresie.

·        Podmioty współpracujące z SANOGLUTENFREE Sp. z. o. o.otrzymują wyłącznie niezbędne dane osobowe w celu realizacji zamówienia i zlecenia, a także na wypadek osobnej zgody użytkownika dla celów marketingowych.

·        Dane osobowe Użytkownika są przekazywane w bezpieczny sposób przy użyciu szyfrowania.

·        Dane osobowe pozostawione w serwisie nie mogą zostać sprzedane zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

·        Dane osobowe pozyskane w celu realizacji zamówienia, bądź pozyskane poprzez zapytanie w formularzu kontaktowym będą gromadzone oraz przetwarzane do czasu wyrażenia sprzeciwu bądź wycofania zgody na przetwarzanie, a także gdy dane przetwarzane były niezgodnie z prawem bądź konieczność ich usunięcia wynika z obowiązku prawnego.

·        Jeżeli dane podlegające usunięciu zostały upublicznione przez Administratora, podejmuje on rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować innych administratorów przetwarzających te dane osobowe o potrzebie usunięcia danych i dostępu do nich.

·        Użytkownik ma prawo do nieodpłatnego uzyskania informacji o przetwarzanych danych osobowych. Użytkownik ma również prawo do ich modyfikacji, blokady, żądania przekazania zebranych danych innemu administratorowi oraz żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie poprzez ich usunięcie.

·        Administrator uzupełnia i aktualizuje dane na żądanie użytkownika. Administrator ma prawo odmówić uzupełnienia danych, jeżeli uzupełnienie byłoby niezgodne z celami przetwarzania danych (np. Administrator nie musi przetwarzać danych, które są mu zbędne). Administrator może polegać na oświadczeniu osoby co do uzupełnianych danych, chyba że będzie to niewystarczające w świetle przyjętych przez Administratora procedur (np. co do pozyskiwania takich danych), prawa lub zaistnieją podstawy, aby uznać oświadczenie za niewiarygodne.

·        Na żądanie Użytkownika dotyczące dostępu do jego danych Administrator informuje go, czy przetwarza jego dane, oraz informuje o szczegółach przetwarzania, zgodnie z art. 15 RODO (zakres odpowiada obowiązkowi informacyjnemu przy zbieraniu danych), a także udziela użytkownikowi dostępu do danych go dotyczących.

·        Administrator dokonuje ograniczenia przetwarzania danych na żądanie Użytkownika, gdy:

·        Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych – na okres pozwalający sprawdzić ich prawidłowość, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Użytkownik, którego dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

·        Administrator nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne Użytkownikowi, którego dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

·        Użytkownik wniósł sprzeciw względem przetwarzania z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – do czasu stwierdzenia, czy po stronie Administratora zachodzą prawnie uzasadnione podstawy nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.

·        W trakcie ograniczenia przetwarzania Administrator przechowuje dane, natomiast nie przetwarza ich (nie wykorzystuje, nie przekazuje), bez zgody Użytkownika, którego dane dotyczą, chyba że w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego.

·        Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na przetwarzanie lub wykorzystywanie swoich danych osobowych zgodnie z niniejszymi postanowieniami, ma prawo zgłosić sprzeciw drogą mailową, telefoniczną, bądź przy wykorzystaniu formularza udostępnionego w serwisie.

·        Administrator zobowiązuje się bez zbędnej zwłoki poinformować Użytkownika o każdym stwierdzonym przypadku naruszenia bezpieczeństwa przetwarzanych przez niego danych osobowych, o ile naruszenie może spowodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osoby fizycznej.

·        Administrator dba o minimalizację przetwarzania danych pod kątem: adekwatności danych do celów (ilości danych i zakresu przetwarzania), dostępu do danych, czasu przechowywania danych.

·        Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatności Serwisu. O wszelkich zmianach będzie na bieżąco informować.

·        Serwis internetowy https://sanoglutenfree.pl/ oraz inne systemy są zabezpieczane poprzez bieżące działania techniczne i organizacyjne przed utratą, zniszczeniem, dostępem, zmianami lub rozpowszechnianiem danych użytkowników przez osoby nieupoważnione.

·        W serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy.

·        Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z niezgodnym z prawem przetwarzaniem jego danych osobowych.

·        W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki zapraszamy do kontaktu przez udostępniony na stronie formularz kontaktowy, który znaleźć można w zakładce KONTAKT, bądź za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych powyżej.

POLITYKA PLIKÓW „COOKIES” SERWISU INTERNETOWEGO sanoglutenfree.pl

·        Pliki „cookies” są plikami tekstowymi, które są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu.

·        Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach „cookies”.

·        Operator serwisu zamieszcza na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki „cookies” oraz posiada do nich stały dostęp.

·        Zawartość plików „cookies” nie pozwala na identyfikację użytkownika serwisu.

·        Za pomocą plików „cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe użytkowników serwisu.

·        Administrator serwisu wykorzystuje pliki „cookies” w celu:

– dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika,

– przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony.

·        Serwis stosuje następujące rodzaje plików „cookies”:

– Pliki sesyjne są przechowywane do momentu opuszczenia serwisu internetowego.

– Pliki stałe są przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika aż do ich usunięcia przez użytkownika, bądź automatycznego usunięcia z upływem czasu.

·        Użytkownik serwisu ma możliwość uzyskania informacji o umieszczeniu plików „cookies” w swoim urządzeniu.

·        Zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika dotyczące plików „cookies”, mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.

·        Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.